Wedstrijdreglement

Doe mee aan de wedstrijd DvdZ en maak kans op Merci-boxen

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd van Dag van de Zorg vzw, Lievestraat 6, 9000 Gent. Dit reglement kan op elk ogenblik worden gewijzigd. De actuele versie van het reglement is steeds hier terug te vinden.

Deze wedstrijd is enkel toegankelijk voor deelnemers aan de opendeurdag op zondag 17 maart 2024 die zich door het invullen van het online contactformulier aanmelden en door hun deelname kans maken op het winnen van een aantal Merci-verrassingsboxen voor hun respectievelijke medewerkers.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemende organisatie zich automatisch akkoord met het voor deze wedstrijd geldende reglement.

 

Organisatie van de wedstrijd

Artikel 1
Dag van de Zorg vzw organiseert een wedstrijd in het kader van de Dag van de Zorg (17/03/2024) waarbij Merci-verrassingsboxen kunnen worden gewonnen. De deelname aan deze wedstrijd is volledig gratis.

De wedstrijd loopt van 5/02/2024 tot en met 23/02/2024 om middernacht.

De wedstrijd kan door Dag van de Zorg vzw worden verlengd, gewijzigd, ingekort of stopgezet zonder recht op schadevergoeding voor de deelnemende organisatie. Elke verlenging, wijziging, inkorting of stopzetting van de wedstrijd wordt hier bekend gemaakt.

Door deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemende organisatie de toestemming haar e-mailadres te gebruiken om haar te informeren in geval van winst aan de wedstrijd.

Artikel 2
De kosten voor deelname aan de wedstrijd worden altijd gedragen door de deelnemende organisatie en kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd of gerecupereerd worden van Dag van de zorg vzw.

 

Verloop van de wedstrijd – keuze van de winnaars

Artikel 3
De wedstrijd veronderstelt het insturen van foto(‘s)/filmpje(s) door de deelnemende organisatie in het kader van de wedstrijd DvdZ.

Een deelnemende organisatie kan meerdere foto’s/filmpjes inzenden.

Elke deelnemende organisatie maakt, afhankelijk van de grootte van haar organisatie, kans op een aantal Merci-verrassingsboxen die zij kunnen verdelen onder hun medewerkers.

Inzendingen die niet binnen de aangegeven wedstrijdperiode toekomen, worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook de reden van de vertraging is.

Bij deelname moet de deelnemende organisatie melding maken van haar e-mailadres in het contactformulier. Als er geen geldig e-mailadres wordt opgegeven, kan de betrokken organisatie niet weerhouden worden als winnaar.

Uit alle ingezonden foto’s/filmpjes, zullen volledig willekeurig de uiteindelijke winnaars worden geselecteerd. De beslissing wie tot winnaar wordt gekozen is onherroepelijk.

Artikel 4
Deelnemende organisaties die op welke manier dan ook vals spelen, worden uitgesloten van de wedstrijd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemende organisatie.

Artikel 5
De gegevens die de Dag van de Zorg vzw in het kader van deze wedstrijd verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor het evalueren en realiseren van deze wedstrijd.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, kan deelnemer steeds om mededeling en verbetering vragen van de betreffende gegevens.

Door deelname en invullen van het online contactformulier gaat de deelnemende organisatie, mede namens haar medewerkers die zichtbaar zijn op de ingezonden foto’s/filmpjes, akkoord dat Dag van de Zorg vzw de door de deelnemende organisatie ingezonden foto’s/filmpjes kan posten op web en social media van Dag van de Zorg vzw. De deelnemende organisatie zal Dag van de Zorg vzw in dit kader vrijwaren voor enige aanspraak van haar medewerkers.

 

Prijzen

Artikel 6
Uit alle deelnemende organisaties worden een vijftig-tal winnende organisaties gekozen die elk afhankelijk van de grootte van de organisatie een aantal Merci-verrassingsboxen. De winnende organisaties staan zelf in voor de verdeling van deze boxen onder hun medewerkers.

Artikel 7
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege de Dag van de Zorg vzw.

Artikel 8
Dag van de Zorg vzw heeft de Merci-verrassingsboxen zorgvuldig samengesteld met o.a. door sponsoren geleverde producten. Dag van de Zorg vzw is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van deze producten.

De winnende organisatie erkent uitdrukkelijk dat de Dag van de Zorg vzw slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent van de inhoud van de Merci-verrassingsboxen of verlener van diensten kan worden beschouwd.

De Dag van de Zorg vzw kan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met producten van de Merci-verrassingsboxen.

De winnende organisatie ziet uitdrukkelijk af van elke vordering van welke aard ook jegens de Dag van de Zorg vzw. m.b.t. de prijs. De winnende organisatie zal Dag van de Zorg vzw in dit kader vrijwaren voor enige aanspraak van haar medewerkers.

De Dag van de Zorg vzw. is niet aansprakelijk voor eventuele problemen bij communicatiediensten (bv. het uitvallen van een deel of het geheel van het netwerk of andere problemen van deze aard) of een probleem bij levering (bv. vertraging, staking, beschadiging of verlies) of problemen of annulatie van het event ‘Welcome to the Rebellion’.

De Dag van de Zorg vzw kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de Dag van de Zorg vzw om, waardoor de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.

Artikel 9
De uiterste datum van bekendmaking van de winnaars is 4 maart 2024.

De winnaars worden door de Dag van de Zorg vzw persoonlijk verwittigd via e-mail.

Na verwittiging worden de winnende organisaties op de website van Dag van de zorg vzw geplaatst met vermelding van naam en adres van de organisatie. De deelnemende organisatie gaat ermee akkoord dat ze als winnaars op deze website worden bekend gemaakt.

Artikel 10
Behoudens omstandigheden die buiten de wil om van de Dag van de Zorg vzw een vertraging tot gevolg hebben, worden na de bekendmaking van de winnaars de prijzen zo snel mogelijk aan de winnende organisaties bezorgd.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.