Algemene voorwaarden

 1. Wie zich inschrijft voor Dag van de Zorg verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden. Dag van de Zorg vzw heeft het recht om organisaties die zich niet houden aan de afspraken of aan het concept van Dag van de Zorg te weigeren of verdere deelname te ontzeggen.
 2. Zowel het logo als de naam van Dag van de Zorg zijn beschermd. Alleen organisaties en bedrijven die deelnemen en worden aanvaard door de Dag van de Zorg vzw kunnen deze naam en het logo gebruiken binnen het kader van de organisatie van de Dag van de Zorg.
 3. Deelnemende organisaties en bedrijven verbinden zich ertoe om in al hun communicatie over de opendeurdag en/of andere evenementen naar aanleiding van de Dag van de Zorg uitdrukkelijk de link te leggen met de organisatie Dag van de Zorg vzw. Deelnemende organisaties en bedrijven zullen voor hun communicatie alleen de communicatiemiddelen gebruiken die Dag van de Zorg vzw ter beschikking stelt. Het respecteren van de huisstijl is een absolute vereiste om de ‘bundeling van krachten’ waar Dag van de Zorg voor staat te realiseren.
 4. De deelnemende bedrijven en organisaties aanvaarden dat de namen en logo’s van de partners en sponsors van het evenement goed zichtbaar vermeld worden op alle communicatiemiddelen in het kader van Dag van de Zorg.
 5. De deelnemende organisaties en bedrijven zijn verantwoordelijk voor het goede gebruik van de materialen (wegwijzers, affiches,…) die Dag van de Zorg vzw ter beschikking stelt. Uiterlijk één week na het evenement halen de deelnemende organisaties en bedrijven deze materialen weg.
 6. De deelnemende organisaties en bedrijven zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de organisatie van hun opendeurdag en/of andere evenementen naar aanleiding van de Dag van de Zorg. Elke deelnemer neemt contact met zijn verzekeringsmaatschappij om na te gaan of de bestaande bedrijfsverzekering voldoende dekking biedt. Indien nodig sluit de deelnemer een bijkomende verzekering af. Dag van de Zorg vzw is in geen geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schadegevallen.
 7. De deelnemers verlenen aan Dag van de Zorg vzw de toestemming tot het opnemen van namen en adressen van de deelnemers in de gebruikte promotiemiddelen zoals oa. de Dag van de Zorgkrant en de website. Deze inlichtingen worden uit de door de deelnemers ingevulde of aangemaakte documenten overgenomen. De organisatie wijst alle verantwoordelijkheid voor vergissingen of drukfouten hieromtrent af.
 8. De facturen zijn contant te betalen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet vermeerder met 2%. Daarnaast is bij laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro verschuldigd.
 9. De levering van de materialen is inbegrepen in de deelnameprijs. De materialen worden alleen geleverd als alle openstaande facturen betaald zijn. De terugname van de te recupereren materialen gebeurt door Dag van de Zorg vzw kort na het evenement. Beschadigde of verloren materialen worden aangerekend.
 10. De inschrijving is definitief vanaf het invullen/doorsturen van het inschrijvingsformulier. Annulaties zijn slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen en tegen een af te spreken annulatievergoeding.
 11. Als Dag van de Zorg vzw beslist dat het evenement door overmacht afgelast wordt, kunnen de deelnemende bedrijven geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van de organisatie. Eventuele afgelasting van de opendeurdag en of andere evenementen naar aanleiding van de Dag van de Zorg ten gevolge van Covid-19 en de terzake van het Corona virus door de diverse overheden getroffen maatregelen gelden in hoofde van Dag van de Zorg als overmacht.
 12. Eventuele betwistingen betreffende de toepassing en/of interpretatie van dit reglement dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank bevoegd voor de plaats waar de zetel van Dag van de Zorg vzw is gevestigd.

 

Dag van de Zorg vzw
Lievestraat 6
9000 Gent
T. 09-224 06 84
F. 09-363 02 45
info@dagvandezorg.be
www.dagvandezorg.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.