De Eglantier vzw

WAT  IS DE EGLANTIER 

De Eglantier is een  multifunctioneel centrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ernstig
meervoudige beperkingen. Het gaat om die  jongeren die door de ernst van hun beperking niet (meer) terecht kunnen in scholen voor bijzonder onderwijs.  We richten ons naar jonge  kinderen met een ernstige ontwikkelingsachterstand; kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen en kinderen en jongeren met ernstig mentale beperkingen, eventueel met contact- of gedragsmoeilijkheden

De Eglantier biedt opvang, begeleiding, ontwikkelingsstimulatie en therapie aan kinderen en jongeren van 0
tot 21 jaar, met eventueel uitbreiding tot ongeveer 25 jaar.

Het gezin willen wij maximaal ondersteunen. Ouders zijn volwaardige partners in de zorg om hun kind.

De specifieke zorgvraag van ieder kind en zijn gezin vormen de leidraad voor een kwaliteitsvolle uitbouw
van ons aanbod.  Zij krijgen in De Eglantier een basiswelzijnsgevoel met individuele activiteiten  en therapie op maat aangeboden.

De Eglantier wil actief openstaan voor nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld, deze kritisch bevragen en eventueel (elementen ervan) integreren in de eigen werking.

We wensen ons aanbod in te schrijven in een regionale uitbouw van de zorg en ons open te stellen voor overleg, samenwerking en kennisuitwisseling met andere instanties en voorzieningen, zowel binnen als buiten de grenzen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Maximale afstemming op en geloof in de eigenheid van ieder kind: emancipatie als uitgangspunt.

We stellen het kind als individu centraal. Ieder kind krijgt maximaal de kans om als persoontje uit de verf te komen, zich goed te voelen in zijn vel, invloed uit te oefenen op zijn omgeving, eigen voorkeuren te laten kennen,… en zijn mogelijkheden m.b.t. deze aspecten te ontwikkelen.   

Meer info:
www.eglantier.be
www.facebook.com/de.eglantier

Contact:
tel: 02/7674705
ann.debontridder@eglantier.be  

Het verleden van De Eglantier

De Eglantier werd opgericht in 1979 en bestaat dus 40 jaar in 2019.

Tussen 2010-2012 vonden er belangrijke investeringswerken plaats in het  gebouw en de erkenning werd uitgebreid van 17 naar 20 plaatsen. In 2013 hebben we een huis aan de overkant kunnen bijkopen, het "huis20".

Het huidige hoofdgebouw biedt plaats aan 4 leefgroepjes, telkens voor 5 of 6 kinderen. In huis 20 verblijft nog een leefgroep met 5 kinderen.

In 2013 zijn we in het tweede gebouw begonnen met Zorghotel Floortje: een kortverbijf en dagopvang op zaterdagen.

Het idee daarvoor is gegroeid vanuit vier elementen:
     
de vraag van ouders : dankzij het dagverblijf kunnen ouders hun kind thuis houden en zelf voor hun kind zorgen.
Maar dat is niet makkelijk. Ouders hebben af en toe behoefte aan wat “respijt”, aan een moment om “op adem te komen”. Een kortverblijf voorziet in die behoefte.
    
perspectief 2020:  een nieuw ondersteuningsplan voor personen met een handicap.  Men wil daarmee tegen  2020 twee doelstellingen verwezenlijken:

1.     een zorggarantie voor personen met een handicap met de hoogste ondersteuningsnood
2.     vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving

Ons nieuwe huis heeft daarom een dubbele functie gekregen: huis20 voor dagopvang en zorghotel Floortje
voor kortverblijf.

_______________________________________________________

Realisering van  infrastructuurprojecten

2012:  Einde project renovering gebouw en uitbreiding opvangplaatsen tot 20 reguliere plaatsen

Middelen: subsidie Vipa, provincie Vlaams-Brabant en fondsenwerving

2013/2014: start zorghotel Floortje voor kortverblijf en van Huis20 voor dagopvang van kinderen met emotionele en gedragsproblemen in combinatie met een laag functioneringsniveau.    
Middelen: het gebouw is  aangekocht en gerenoveerd met eigen middelen en met hulp van bedrijven, serviceclubs,
ouders, vrijwilligers enz. en dankzij een investeringssubsidie van 45.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant.

De werking van het zorghotel en de leefgroep in dit gebouw wordt gefinancierd met middelen uit convenanten, uit PAB (Persoonlijk AssistentieBudget) en uit middelen RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Bijkomend gaan er nog eigen middelen uit giften naar de werking van het zorghotel.

De toekomst van De Eglantier

PROJECT 2020: huis Floortje

Er is al langer  behoefte aan bijkomende plaatsen kortverblijf en dagopvang voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ernstig meervoudige problemen uit de regio Leuven-Tervuren-Overijse.

Om in die behoefte te voorzien, willen we een woning bouwen voor 10 kinderen en jongeren met een dubbele diagnose. Het gaat over  kinderen met een zeer laag functioneringsniveau (ernstige mentale beperking) en autisme
en  autismespectrumstoornissen en bij wie er sprake is van eventuele gedragsproblemen. De combinatie van beide
beperkingen veronderstelt een specifieke infrastructuur en werking.

Momenteel begeleiden wij reeds drie kinderen met een dergelijke dubbele diagnose in een leefgroep, die niet geïntegreerd is in het hoofdgebouw van De Eglantier

Concrete noden:
     
* De vraag naar dagopvang voor kinderen met een dubbele diagnose stijgt. Die kinderen moeten bovendien
begeleid worden in een aangepaste infrastructuur
* De vraag naar (kort)verblijf voor kinderen met een hoogste zorgnood is in onze regio groot.

De nieuw te bouwen woning moet dus een dubbele functie hebben: Dagverblijf  voor 2 groepjes van 5 kinderen met een dubbele diagnose en verblijfsmogelijkheid voor kinderen met een complexe zorgvraag.

Vernieuwend project
Het hele project past perfect in het nieuwe Vlaamse zorgbeleid:

1.   het biedt zorggarantie aan de zwaarste zorgbehoeften
2.   het is inclusief
      De kinderen kunnen langer thuis blijven en kunnen ook in de vakantie bij ons terecht
3.   het biedt respijtzorg
      Als (kort)verblijf zorgen we ervoor dat de ouders de zorg langer kunnen volhouden
4.   het is een uiting van zelfregie en sociaal ondernemerschap

Ouders nemen samen met ons en ons netwerk de regie in handen om met eigen middelen een sociale functie in te vullen. Dit gebeurt in een multifunctioneel samenwerkingsverband, genoemd Mfn OnderWEG, een samenwerking
tussen Windekind, De Eglantier en Ganspoel.

Volg ons op: